Arbeidsrecht

HEINSIUS ARBEIDSRECHT - De zzp-onderneming van Dr. Mr Drs. Jan Heinsius; oud-universitair docent Sociaal recht (Universiteit Leiden), auteur van vele collectief ontslag- en andere arbeidsrechtelijke (vak)publicaties, veelvuldig postdoctoraal docent collectief ontslagrecht. Als zzp-ondernemer is Jan Heinsius in beginsel 7 dagen per week voor u als advocaat of bedrijfsjurist bereikbaar voor de beantwoording van uw collectiefontslagrechtelijke vragen.

Cursus collectief-ontslagrecht

Tevens komt Jan Heinsius graag naar uw kantoor of bedrijf om u bij reorganisatie/collectiefontslagprocedures te begeleiden en/of u daarop toegespitst onderwijs te geven. Zo heeft Jan Heinsius aan de hand van diens ‘Collectiefontslagcomplexiteitsreductiestappenschema’ reeds aan vele advocaten, bedrijfsjuristen en P&O-ers cursussen gegeven, voor organisaties als JPAO Universiteit Leiden, Opleidingscentrum Recht & Praktijk EUR, Pao Universiteit Groningen, Wolters Kluwer, Legal Lounge, DAS, OSR en VAAN, maar ook in de vorm van (lunch-)cursussen bij advocatenkantoren als AKD, Banning, BDOBoekel de Nerée, Deterink, HVG, Lawton, Loyens&Loeff, Marxman en Uilhoorn&Fritse.

Collectief ontslagrechtelijke publicaties

Bereidt Jan Heinsius geen cursus voor, dan schrijft hij bijvoorbeeld aan de volgende update van diens aantekeningen bij de Wet Melding collectief ontslag in Arbeidsovereenkomst (digitaal/hard copy, Deventer: Wolters Kluwer), diens hoofdstuk ‘De Wet melding collectief ontslag’ in Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie van de hoogleraren Verburg & Beltzer (Monografieën Sociaal recht, Deventer: Wolters Kluwer) de digitale Lexplicatie Wet
melding collectief ontslag en/of aan de volgende druk van diens vaardighedenboekje Het collectief ontslag (Den Haag: BJu). 

Publicaties medezeggenschapsrecht

Nu het medezeggenschapsrecht een belangrijk onderdeel van het collectief ontslagrecht vormt, schrijft Jan Heinsius ook over de Wor. Zo publiceerde hij in 2009 met arbeidsrechtadvocaat Mr Drs. Bruno van Els Ondernemingsraad en ontslag (Maklu: Antwerpen-Apeldoorn). Het eerste exemplaar daarvan werd in ontvangst genomen door de toen net teruggetreden Voorzitter van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, thans hoogleraar Corporate litigation aan de Universiteit van Groningen prof. Mr H. Willems. Deze laatste oordeelde aangaande het boek onder meer als volgt: “buitengewoon conciese schrijfstijl”, “veel onderwerpen op betrekkelijk weinig pagina’s”, “effectief 209 pagina’s, 72 onderwerpen, 650 voetnoten, 201 rechterlijke uitspraken”, “geenszins descriptief”, “grondig geanalyseerd”, “betwiste vragen niet uit de weg”, “voldoet aan eisen van wetenschappelijke maatstaven”, “verrassend, manier waarop gepresenteerd”, “out of the box denken” en “op zoek naar aantal thema’s die mij in het bijzonder interesseren - vierkant’ sociaal plan – vakbond – OR – adviesrecht; lucide gedachtegangen” en “in boek is rechtspraak haarscherp geanalyseerd”. 

In 2012 publiceerde Heinsius met WEOR-specialiste Mr Josee Lamers (Lamers ICM Consultancy) Wet op de ondernemingsraden in de Lexplicatie-reeks van Wolters Kluwer en houdt hij sedertdien betreffende de Wor de digitale versie van deze laatste uitgave bij. Over de hard copy-uitgave oordeelde de in arbeidsrechtelijk Nederland niet geheel onbekende advocaat/hoogleraar R.A.A. Duk in een recensie in TRA (december 2013) als volgt: “In het verleden nam ik altijd het deeltje over de wet uit de reeks Schuurmans & Jordens mee naar zittingen en besprekingen. Met name door de weergave van rechtspraak was dat een nuttig instrument. De opvolger van dat ‘no. 92’, van de hand van Heinsius en Lamers, voldoet nog beter dan zijn voorganger(s) aan dat doel. Met name de vele en precieze verwijzingen naar jurisprudentie, inclusief aan die rechtspraak gewijde literatuur, sieren het boek, telkens in het verlengde van een schets van het parlementaire debat over de vooral artikelgewijs besproken bepalingen. (…) Het Lexplicatie-deeltje van Heinsius en Lamers is nu zo’n jaar in mijn bezit en heb ik in die periode vaak ter hand genomen en steeds met vrucht geraadpleegd.

Met vakgenoten Dr. Robbert van het Kaar (UvA) en Mr Drs. Bruno van Els (Unger Van Els Advocaten, Amsterdam) schreef Heinsius in de herfst van 2014 voor Sdu Ondernemingsraad en WWZ. Raakvlakken tussen WWZ en WOR. Opvallend was immers, dat bij de totstandkoming van de WWZ nauwelijks aandacht werd besteed aan de positie en de rol van de OR. Het cahier tracht deze lacune op te vullen en behandelt daartoe in hoofdstuk I de hoofdlijnen van de WWZ, in hoofdstuk II de gevolgen van de WWZ voor de rechtspositie en rechtsbescherming van OR-leden en in hoofdstuk III de raakvlakken tussen WOR en WWZ. Nu wat dat laatste betreft onder meer OR & transitievergoeding/sociaal plan, OR & scholingsbeleid en OR & ‘flex-krachten’ aan de orde komen, zou het cahier interessant kunnen zijn voor eenieder die in Nederland bij de medezeggenschap is betrokken. Te denken valt aan ondernemers/werkgevers, advocaten, bedrijfsjuristen, vakbondsjuristen en natuurlijk ondernemingsraden zelf.

Grensoverschrijdend herstructureren Nederland-Belgie 

Met arbeidsrechtadvocaten mw. Mr Dr. Edith Franssen (Loyens&Loeff) en prof. Dr. Johan Peeters (CMS DeBacker (België)) initieerde Jan Heinsius de reeks Arbeidsrechtelijke facetten van grensoverschrijdend herstructureren in Nederland en België, waarin in 2009 resp. 2011 Collectief en meervoudig ontslag en Bedrijfseconomisch ontslag verschenen en Sociaal plan en Overgang van onderneming nog moeten verschijnen (Maklu: Antwerpen-Apeldoorn).

Andere arbeidsrechtelijke publicaties

Hoewel de focus van Heinsius’ publicaties dus onmiskenbaar de reorganisatiethematiek en het collectief ontslagrecht in het bijzonder betreft, verschenen er van zijn hand ook publicaties over andere thema’s. Zo verscheen in het Militairrechtelijk Tijdschrift van 2010 bijvoorbeeld een beschouwing over alcohol- en/of druggebruik door militair ambtenaren, werd open access in het Leiden University Repository diens artikel gepubliceerd over de vraag of goedwerkgeverschap tot een uitgebreide verzekeringsplicht voor expats en zakelijkreizigers zou moeten leiden en verscheen in het FD menige column van (mede) diens hand, onder meer eentje over seksuele intimidatie  met arbeidsrechtadvocaat Mr. Hans van Mens (AKD). Zie voor een overzicht van de publicaties van Jan Heinsius desgewenst diens - soms nog aan te vullen - publicatielijst.

Cursus Seksuele intimidatie

Met het spraakmakende 'Billenknijper'-arrest van de Hoge Raad van 10 juli 2009 als aanleiding heeft Jan Heinsius in recente jaren ook diens cursus 'Arbeidsrechtelijke aspecten van seksuele intimidatie' ontwikkeld en gegeven bij onder meer AKD, Holland van Gijzen, Marxman, OSR en Lawton. Juridisch-technisch gaat deze cursus in op de betekenis(sen) van seksuele intimidatie, de vraag wat een werkgever wel en niet moet doen en welke procedures er zoal kunnen worden onderscheiden. Praktisch kenmerkt de cursus zich door een hoog interactief gehalte. Een ideaal onderwerp derhalve voor een 'round table'-(lunch)cursus op uw kantoor.

Publicaties financieel dienstverleners

Heinsius schrijft voorts tevens specifiek voor financieel dienstverleners. In Beloning& Belasting verscheen in oktober 2013 een Themanummer Dienstbetrekking of niet? (co-pro met Mr.s R.P. Bourne en A. de Groot (Specialisten Loonheffing Belastingdienst)), in januari 2014 Een werkgever mag een werknemer niet seksueel intimideren, maar wat betekent dat? (Special) en in juni 2014 het Themanummer Arbeidsrechtelijke facetten van reorganisaties. In deze laatste publicatie wordt alvast vooruit gekeken naar de wetswijzigingen per 1 januari 2015 ingevolge het in werking treden van enkele bepalingen uit de Wet werk en zekerheid. 

Publicaties voor (oud-)studenten

In de vorm van Kwartaalsignalen Sociaal recht in Ars Aequi schrijft Heinsius reeds jarenlang kronieken over vermeldenswaardige nieuwe wet- en regelgeving, rechtspraak en literatuur. Hoewel deze kronieken ook wel worden gelezen door oudere jongere vakgenoten, zijn zij desalniettemin primair gericht op studenten aan universiteiten of hogescholen. Dat laatste geldt in het bijzonder ook voor Heinsius’ BoomBasics Arbeidsrecht en (thans met Dr. Mr Anita Damsteegt (CRvB) geschreven)  BoomBasics Socialezekerheidsrecht. In die zin kan Jan Heinsius dan ook (bijv. ter vervanging van langdurig zieke docenten) worden gecontracteerd voor het verzorgen van ‘à la carte’-onderwijs aan HBO- of WO-studenten.

Contact

Mag ik u van dienst zijn? U kunt mij in beginsel 7 dagen per week (in beginsel dus ook in het weekend) bereiken.

 

 

De foto werd gemaakt door Marc de Haan, naar aanleiding van Heinsius' benoeming tot 'Promovendus van de maand' (Leidraad, Alumnimagazine Universiteit Leiden, oktober 2004)(Promotors: 1995-1999 Prof. Mr Frans Koning, 1999-2004 Prof. Mr Guus Heerma van Voss).